Spring naar inhoud

Privacyverklaring

Bij GTB hechten we veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens

Via deze privacyverklaring geven we graag informatie over hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die je doorgeeft aan een bemiddelaar.

Wie zijn we?

Vzw GTB, Gespecialiseerd Team Bemiddeling, met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Kongostraat 7.

Wat is onze relatie met VDAB?

Om de werkzoekende op de best mogelijke manier te kunnen helpen, werkt de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (kort VDAB) samen met partners. GTB is één van die partners en biedt gespecialiseerde dienstverlening aan personen met een risico op langdurige werkloosheid ten gevolge van medische en of sociaalpsychologische problemen, met het oog op tewerkstelling, het behouden ervan of het verhogen van de kansen daartoe. Gezien VDAB als overheidsorganisatie de wettelijke opdracht heeft om arbeidsbemiddeling, begeleiding en opleiding aan te bieden, blijft zij de hoofdverantwoordelijke voor de persoonsgegevens.

Bij GTB registreren we ook volgens de richtlijnen en in de systemen van VDAB, namelijk Mijn Loopbaan, een tool voor zowel werkenden, werkzoekenden, werkgevers, als partners (bv. Gespecialiseerde opleidings-en begeleidingsdienst, kort GOB) om te registreren.

Dat betekent dat VDAB verwerkingsverantwoordelijke is voor de gegevens die GTB als partner (= verwerker) verwerkt om de hogervermelde opdracht te kunnen uitoefenen. In de verwerkersovereenkomst tussen VDAB en GTB zijn de afspraken over de samenwerking opgenomen.

Welke persoonsgegevens verzamelen we?

Bij de begeleiding in je zoektocht naar werk, registreren we bepaalde gegevens van jou in je VDAB-dossier. Voor meer informatie over wat er gebeurt met de persoonsgegevens die je ingeeft op de website van VDAB of doorgeeft aan een bemiddelaar verwijzen we naar de privacyverklaring op de VDAB-website.

GTB maakt als partner van VDAB gebruik van gegevens van Mijn Loopbaan en werkt hierin verder. We nemen enkel die informatie op die relevant en strikt noodzakelijk is om je te helpen in het stappen zetten naar werk.

Enkele voorbeelden van gegevens die we opslaan: wat zijn je jobdoelwitten, welke afspraken je gemaakt hebt met je bemiddelaar, toelatingsbrief in het kader van arbeidszorg, stagegegevens en verslag, betaalgegevens, informatie uit (opvolg-)gesprekken, communicatie met partners, ondersteuningsmaatregelen … Het kan hierbij gaan om bijzondere gegevens over gezondheid, bv. medische verslagen. Deze bijzondere gegevens worden altijd vertaald naar jouw functioneren op de arbeidsmarkt.

De persoonsgegevens die je aan ons doorgeeft, worden ook doorgegeven en opgenomen in de bestanden van VDAB, Keizerslaan 11, 1000 Brussel.

Waarom gebruiken we je persoonsgegevens?

We gebruiken je gegevens om verschillende redenen.

 • Om je te helpen in je zoektocht naar werk: Bijvoorbeeld om je gepaste vacatures te bezorgen, bij het organiseren van een stage, bij het volgen van versterkende acties (kort VERA’s), om je door te verwijzen voor een medisch ergonomisch consult, om ondersteuningsmaatregelen aan te vragen bij de Dienst Arbeidsbeperking (kort DABP).
 • Om na te gaan of je voldoende inspanningen doet om werk te vinden: Als je een werkloosheidsuitkering ontvangt, dan moeten we, als partner van VDAB, nagaan of je voldoende inspanningen doet om werk te vinden. We gebruiken hiervoor gegevens uit je dossier. Ook als je een ziekte-uitkering geniet, kunnen we gebruik maken van je gegevens om dit na te gaan. In dat geval is de partner de Rijksdienst voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering.
 • In het kader van projecten met het Europees Sociaal Fonds (kort ESF), om bijvoorbeeld subsidies te kunnen bekomen.
 • Om onze producten en diensten verder te ontwikkelen en te verbeteren. Zo ontwikkelen we bijvoorbeeld methodieken voor het ESF.
 • Voor statistische of wetenschappelijke doeleinden: We gebruiken je gegevens om ons beleid te sturen en te rapporteren over onze werking. Zo moeten we bijvoorbeeld regelmatig rapporteren aan de Vlaamse overheid. De gegevens voor statistische of wetenschappelijke doeleinden worden altijd anoniem verwerkt.

Verder gebruikt ook VDAB je gegevens, als verantwoordelijke, voor een aantal redenen. We verwijzen daarbij naar de privacyverklaring van VDAB die je kan terugvinden op haar website.

Op welke gronden verwerken we je gegevens?

We verzamelen gegevens van je omdat dit bij wet vereist is, confer artikel 4/1 van het VDAB-decreet of op grond van de overeenkomst die je afgesloten hebt met GTB om tot arbeidsbemiddeling over te gaan. Om dit contract goed uit te voeren, is het nodig dat je ons betrouwbare en kwalitatieve informatie verstrekt.

Worden je gegevens aan andere instanties doorgegeven?

Je gegevens worden enkel gebruikt door GTB-medewerkers die ze nodig hebben voor hun job. Daarnaast kunnen we je gegevens doorgeven aan andere instanties om je beter te kunnen helpen in je zoektocht naar werk.

We wisselen enkel gegevens uit op voorwaarde dat de derde partij de gegevens op een veilige en wettelijk correcte manier verwerkt en op een vertrouwelijke manier behandelt.

We wisselen gegevens uit met VDAB, zij is immers de verantwoordelijke voor de gegevens (zie hoger), haar partners en onze partners:

 • Werkgevers: we vragen werkgevers om feedback te geven als je bij hen solliciteert. We kunnen ook je cv en profiel met hen bespreken. In dat geval geven we enkel de informatie door die relevant is voor je tewerkstelling. Bovendien geven we geen gevoelige gegevens door.
 • Opleidings-en begeleidingsorganisaties: als we je niet zelf kunnen helpen in je zoektocht naar werk, verwijzen we je door naar een partner. We wisselen met hen gegevens uit zodat ze je beter kunnen helpen.
 • OCMW’s: als je beroep doet op een OCMW, kunnen we persoonsgegevens aan hen doorgeven, zodat ze je beter kunnen helpen in je zoektocht naar werk.
 • Uitbetalingsinstellingen (vakbond of Hulpkas).
 • Dokters: in sommige gevallen vragen we dat een dokter een geneeskundig onderzoek uitvoert om te bepalen welke jobs je kan uitvoeren. De dokter die het onderzoek doet, krijgt inzage in je gegevens en kan bepaalde gegevens aan ons doorgeven. Bijvoorbeeld welke jobs je kan uitvoeren.
 • Dienst Arbeidsbeperking (kort DABP). Om aanspraak te kunnen maken op bijzondere tewerkstellingsondersteunende maatregelen (kort BTOM) dienen we een dossier op te maken voor DABP. We wisselen daartoe gegevens met hen uit.
 • Arbeidszorginitiatieven
 • Activeringsbegeleiding
 • Psychologen

Hoe lang worden de gegevens opgeslagen?

VDAB is de verantwoordelijke voor de verwerking en bepaalt de bewaartermijnen. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor we ze verkregen. Onze bemiddelaars zorgen ervoor dat je dossier up-to-date blijft en dat niet langer relevante en noodzakelijke informatie geschrapt wordt.

Hoe verkrijgen we je persoonsgegevens?

Persoonlijke gegevens worden in principe via jou zelf verkregen.

Wij krijgen toegang via VDAB tot jouw dossier. Je geeft VDAB toestemming om dat met ons te delen op het ogenblik dat je bij hen een dossier aanmaakt.

Als we denken dat het noodzakelijk is om persoonlijke gegevens in te winnen bij derden, bv. dokters, psychologen, … , dan word je daarover vooraf geïnformeerd en vragen we jouw uitdrukkelijke toestemming.

Wat zijn je rechten?

 • Recht op inzage en kopie: Je kan een aantal gegevens zelf raadplegen via Mijn Loopbaan. Wil je een volledig overzicht van de gegevens die we gebruiken en de partners met wie we gegevens uitwisselen? Ga dan langs bij je bemiddelaar.
 • Recht op rechtzetting: Wat als de gegevens die GTB van je heeft niet correct zijn of onvolledig? Meld het ons en vraag om ze te wijzigen of aan te vullen. Je kan hiervoor best terecht bij je bemiddelaar. Een aantal gegevens kan je ook zelf aanpassen via Mijn Loopbaan.
 • Recht op gegevenswissing: Je kan vragen om bepaalde persoonsgegevens van jou te wissen, maar dit enkel in het geval de gegevens niet langer nodig zijn voor de doelstellingen waarvoor ze werden verzameld of verwerkt. Dit kan ook in het geval de gegevens onrechtmatig verwerkt zouden zijn (d.w.z. op een manier die in strijd is met de GDPR).
 • Recht op beperking van de verwerking
 • Recht op bezwaar
 • Recht op gegevensoverdracht

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?

 • Heb je een vraag over je persoonsgegevens? Neem contact op met jouw bemiddelaar, hij/zij kent jouw dossier het best.
 • Je kan ook bellen naar het gratis nummer 0800 30 700 (elke werkdag van 8 tot 19h).
 • Heb je specifieke vragen over deze privacyverklaring of over je persoonsgegevens, stuur een e-mail naar privacy@gtb.be.
 • Wil je een klacht indienen? Meld je klacht via privacy@gtb.be.
 • De Data Protection Officer bij GTB is advocatenkantoor Sirius Legal, met kantoor te 2800 Mechelen, Kauwendaal 28, tel. +32 2 721 13 00, e-mail: info@siriuslegal.be.
 • Je kan met klachten ook steeds terecht bij de overheid op volgend adres:

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

Tel.: +32 (0)2 274 48 00