Spring naar inhoud

Privacyverklaring

Bij GTB hechten we veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens

Wat gebeurt er met de persoonsgegevens die je doorgeeft aan een bemiddelaar? We geven uitleg.

Hier vind je altijd de laatste versie van onze privacyverklaring.

WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWERKING VAN JE PERSOONSGEGEVENS?

VDAB, Keizerslaan 11, 1000 Brussel is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens.

GTB, het Gespecialiseerd Team Bemiddeling, met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Kongostraat 7, verwerkt je persoonsgegevens in opdracht van VDAB, als verwerker.

WAAROM MOGEN WE JE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN?

We verwerken je persoonsgegevens binnen de wettelijke opdracht die VDAB als Vlaamse overheidsinstelling heeft om arbeidsbemiddeling te organiseren. GTB biedt gespecialiseerde dienstverlening aan personen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Dat houdt in dat je verplicht bent om ons de nodige gegevens te verschaffen om je te kunnen bemiddelen naar werk. We hebben dus geen toestemming nodig om je persoonsgegevens te verwerken voor die opdracht. Soms vragen we toch om je toestemming omdat we het belangrijk vinden dat je weet wat de gevolgen zijn van je keuze en op voorwaarde dat je een vrije keuze kan maken.

WAARVOOR GEBRUIKEN WE JE PERSOONSGEGEVENS?

We gebruiken je gegevens omwille van de volgende redenen:

 • Om je te helpen in je zoektocht naar werk, Bijvoorbeeld om je gepaste vacatures te bezorgen, om een stage te organiseren, het volgen van versterkende acties, om je door te verwijzen naar een medisch ergonomisch consult.
 • Om na te gaan of je voldoende inspanningen doet om werk te vinden. Als je een uitkering ontvangt, dan moeten we, als partner van VDAB, nagaan of je voldoende inspanningen doet om werk te vinden. We gebruiken hiervoor gegevens over je werkzoekgedrag.
 • Om rechten aan te vragen in het kader van een arbeidsbeperking. We gebruiken je persoonsgegevens, waaronder ook gezondheidsgegevens, om een aanvraag te doen voor specifieke maatregelen of begeleiding.
 • Om onze producten en diensten verder te ontwikkelen en te verbeteren. Zo ontwikkelen we bv. methodieken voor het Europees Sociaal Fonds.
 • Voor statistische of wetenschappelijke doeleinden. We gebruiken je gegevens om ons beleid te sturen en te rapporteren over onze werking en de arbeidsmarkt. Zo moeten we bv. regelmatig rapporteren aan de Vlaamse overheid. De rapporten voor statistische of wetenschappelijke doeleinden zijn altijd anoniem.

Verder gebruikt ook VDAB je gegevens, als verantwoordelijke, voor een aantal redenen. We verwijzen daarbij naar de privacyverklaring van VDAB die je kan terugvinden op haar website.

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WE?

We verwerken enkel de persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn in kader van bovenstaande doelen. Het gaat om gewone persoonsgegevens, maar ook om bijzondere persoonsgegevens als dat relevant en strikt noodzakelijk is om deze doeleinden te bereiken. Een uitzondering zijn strafrechtelijke gegevens, die verwerken we niet.

Het gaat om de volgende categorieën van gegevens:

 • Contactgegevens: bv. naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer.
 • Identificatiegegevens: bv. rijksregisternummer, klantnummer.
 • Persoonlijke kenmerken: bv. geboortedatum, leeftijd, nationaliteit.
 • Opleiding, vorming, vrijetijdsbesteding en interesses: bv. diploma, werkervaring, competenties, hobby’s, talenkennis.
 • Beroep en betrekking: bv. loopbaangegevens.
 • Financiële gegevens: bv. rekeningnummer.
 • Evaluatie en prestatie-informatie: bv. resultaten van begeleidingsacties.
 • Bijzondere persoonsgegevens: bv. gezondheidsgegevens. Deze worden altijd vertaald naar jouw functioneren op de arbeidsmarkt.

HOE GAAN WE OM MET JE PERSOONSGEGEVENS?

We bewaren je gegevens veilig en zorgvuldig.

Je gegevens worden enkel gebruikt door medewerkers van GTB die ze nodig hebben voor hun job.

Als partner van VDAB maken we gebruik van de gegevens in je dossier bij VDAB in Mijn loopbaan en werken hierin verder, dit volgens de richtlijnen van VDAB. Voor meer informatie over wat er gebeurt met de persoonsgegevens die je ingeeft op de website van VDAB verwijzen we naar de privacyverklaring op de VDAB-website.

MET WIE DELEN WE JE PERSOONSGEGEVENS?

Om je beter te kunnen helpen in je zoektocht naar werk, kunnen we je persoonsgegevens uitwisselen met andere instanties.

We wisselen enkel gegevens uit met instanties die er recht op hebben (cfr. de richtlijnen van VDAB) en ze op een veilige en wettelijk correcte manier verwerken, evenals op vertrouwelijke wijze behandelen. Hierover zijn er de nodige afspraken gemaakt door VDAB met de betrokken instanties. In sommige gevallen is er verplicht een protocol afgesloten of beraadslaging om gegevens uit te wisselen.

We wisselen gegevens uit met:

 • VDAB
 • Werkgevers: We vragen werkgevers om feedback te geven als je bij hen solliciteert. We kunnen ook je cv en profiel met hen bespreken. In dat geval geven we enkel informatie door die relevant is voor je tewerkstelling. We geven geen gevoelige gegevens door. We wisselen voor werkplekleren gegevens uit met de werkgever die je tewerkstelt (bijvoorbeeld IBO).
 • Opleidings-en begeleidingsorganisaties: We werken samen met andere partners om je te helpen in je zoektocht naar werk. We wisselen met hen gegevens uit zodat ze je beter kunnen helpen.
 • OCMW: Als je beroep doet op een OCMW, kunnen we persoonsgegevens aan hen doorgeven zodat ze je beter kunnen helpen in je zoektocht naar werk. Voor tijdelijke werkervaring (TWE) treedt het OCMW op als partner van VDAB.
 • Uitbetalingsinstellingen (vakbond of hulpkas): Als je recht hebt op een uitkering of je denkt hier recht op te hebben, dan wisselen we gegevens uit met je uitbetalingsinstelling.
 • Dokters: In sommige gevallen vragen we dat een dokter een geneeskundig onderzoek uitvoert om te bepalen welke jobs je kan uitoefenen. De dokter die het onderzoek doet, krijgt inzage in je gegevens en kan bepaalde gegevens aan ons doorgeven. Bijvoorbeeld welke jobs je kan uitoefenen.
 • Officiële instanties: We wisselen rechtstreeks gegevens uit met officiële instanties. Dit om te vermijden dat je bepaalde gegevens telkens opnieuw moet meedelen.
 • Onderzoeksinstellingen: We wisselen persoonsgegevens uit met onderzoeksinstellingen (bijvoorbeeld universiteiten) voor wetenschappelijk onderzoek en statistische doeleinden.
 • Europees Sociaal Fonds (ESF): Het Europees Sociaal Fonds (ESF) geeft ons subsidies voor projecten. Wij geven gegevens aan hen door die nodig zijn voor de controle en uitbetaling van deze subsidies.
 • Uitgiftemaatschappij: We wisselen gegevens uit met de uitgiftemaatschappij voor de opmaak en uitgifte van loopbaancheques, opleidingscheques en wijk-werkcheques.
 • RVA: Als partner van VDAB geven we gegevens door aan RVA voor het opvolgen van het werkzoekgedrag van werklozen en voor het toekennen van vrijstellingen voor het volgen van opleidingen. RVA heeft deze gegevens nodig voor de werkloosheidsverzekering.

Voor een overzicht van de instanties waar VDAB je gegevens mogelijks mee uitwisselt, kan je terecht op de VDAB-website, privacyverklaring.

WAT ZIJN JE RECHTEN IN VERBAND MET JE PERSOONSGEGEVENS?

Omdat we persoonsgegevens van jou verwerken, heb je volgende rechten:

 • Recht op informatie: In deze privacyverklaring kan je nalezen hoe we omgaan met je persoonsgegevens.
 • Recht op inzage: Je hebt recht om te zien welke persoonsgegevens we van jou verwerken, dit omvat ook een recht op (kosteloze) kopie.
 • Recht op verbetering: Merk je dat bepaalde gegevens fout zijn of onvolledig? Meld het aan je bemiddelaar.
 • Recht om bezwaar te maken: We verwerken je persoonsgegevens meestal binnen de wettelijke opdracht die VDAB heeft als overheidsinstelling. Je kan daarom niet vragen om je gegevens te verwijderen. Dat kan enkel als je toestemming gegeven hebt (recht op wissing). Je kan bezwaar aantekenen tegen de verwerking. Dat kan ten allen tijde vanwege redenen die verband houden met je specifieke situatie.
 • Recht op beperking van verwerking: Je hebt het recht de verwerking van je gegevens te beperken in enkele situaties, bv. gedurende toetsing van juistheid van gegevens na een verzoek tot verbetering.
 • Recht om klacht in te dienen bij de toezichthouder: Je hebt recht om klacht in te dienen bij de toezichthouder, in België is dit de Vlaamse Toezichtcommissie of de Gegevensbeschermingsautoriteit (adres: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel).

Heb je vragen rond je rechten of wil je deze uitoefenen, neem dan in de eerste plaats contact op met je bemiddelaar. Je kan ook een e-mail sturen naar onze Data Protection Officer via privacy@gtb.be.

HOE LANG BEWAREN WE JE GEGEVENS?

VDAB bepaalt als verantwoordelijke de bewaartermijnen. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor we ze verkregen. Onze bemiddelaars zorgen ervoor dat je dossier up-to-date blijft en dat niet langer relevante en noodzakelijke informatie geschrapt wordt.