Spring naar inhoud

Privacyverklaring We Go To Work

Tijdens We Go To Work kunnen we persoonsgegevens van je vragen. We leggen even uit wat we doen met de persoonsgegevens die je aan ons doorgeeft.

(versie 17 april 2020)

WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWERKING VAN JE PERSOONSGEGEVENS?

GTB, het Gespecialiseerd Team Bemiddeling, met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Kongostraat 7, is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens.

WAAROM MOGEN WE JE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN?

We verwerken je persoonsgegevens omdat het noodzakelijk is om een gerechtvaardigd belang te behartigen, met name het verzekeren van de goede werking van de arbeidsmarkt. We doen dit door de kansen op tewerkstelling te verhogen door gespecialiseerde dienstverlening aan te bieden aan personen uit kwetsbare groepen en/of in kwetsbare situaties.

WAARVOOR GEBRUIKEN WE JE PERSOONSGEGEVENS?

We gebruiken je gegevens omwille van de volgende redenen:

 • Om je te helpen bij het verkennen van je eventuele werkwensen.
 • Om bij een eventueel vervolgtraject naar werk een overdracht te kunnen voorzien.
 • Om onze dienstverlening verder te kunnen ontwikkelen en verbeteren.
 • Om te rapporteren aan het Europees Sociaal Fonds en onze partnerschappen binnen dit project.
 • Voor statistische of wetenschappelijke doeleinden. We gebruiken je gegevens om ons beleid te sturen en te rapporteren over onze werking. De gegevens voor statistische of wetenschappelijke doeleinden verwerken we altijd anoniem.

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WE?

We verwerken enkel de persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn voor bovenstaande doelen.

We verwerken de volgende categorieën van gegevens:

 • Contact- en identificatiegegevens: bv. naam, telefoonnummer, adres
 • Persoonlijke kenmerken: bv. leeftijd, geslacht, nationaliteit, woonsituatie, gezinssamenstelling
 • Opleiding, vorming, vrijetijdsbesteding en interesses: bv. diploma, competenties, hobby’s, sport, lidmaatschap van vrijwilligersorganisatie
 • Beroep en betrekking: bv. loopbaangegevens, inactiviteitsduur
 • Financiële gegevens: bv. inkomenssituatie
 • Bijzondere persoonsgegevens: bv. gezondheidsgegevens, lidmaatschap van een vakbond
 • Gerechtelijke gegevens: bv. voorlopig bewindvoerder
 • Sociaal netwerk
 • Trajectverloop
 • Andere gegevens: in overleg met jou

HOE GAAN WE OM MET JE PERSOONSGEGEVENS?

We bewaren je gegevens veilig en zorgvuldig. Je gegevens worden enkel gebruikt door medewerkers van GTB die ze nodig hebben voor hun job. Tenslotte kunnen we toegang krijgen tot jouw dossier in Mijn Loopbaan via VDAB, we brengen je daarvan op de hoogte.

MET WIE DELEN WE JE PERSOONSGEGEVENS?

We wisselen gegevens uit met:

 • Het Europees Sociaal Fonds (ESF): We ontvangen subsidies voor dit project. Voor de controle en uitbetaling van deze subsidies geven we gegevens door.
 • De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB): In bepaalde gevallen noteren we persoonsgegevens in jouw dossier in Mijn Loopbaan van VDAB.
 • De partner die mee instaat voor je begeleiding.

Als er een vervolgtraject komt met een andere partner zullen we in overleg met jou kijken voor overdracht van je dossier.

WAT ZIJN JE RECHTEN IN VERBAND MET JE PERSOONSGEGEVENS?

Omdat we persoonsgegevens van jou verwerken, heb je volgende rechten:

 • Recht op informatie: In deze privacyverklaring kan je nalezen hoe we omgaan met je persoonsgegevens.
 • Recht om toestemming in te trekken: Je hebt het recht om je gegeven toestemming voor het verwerken van bijzondere persoonsgegevens op elk moment terug in te trekken. Verwittig daartoe je bemiddelaar of stuur een e-mail naar gegevensbescherming@gtb.be.
 • Recht om bezwaar te maken: Je kan bezwaar aantekenen tegen de verwerking. Dat kan ten allen tijde vanwege redenen die verband houden met je specifieke situatie.
 • Recht op inzage: Je hebt recht om te zien welke persoonsgegevens we van jou verwerken, dit omvat ook een recht op (kosteloze) kopie.
 • Recht op verbetering: Merk je dat bepaalde gegevens fout zijn of onvolledig? Meld het aan je bemiddelaar.
 • Recht op wissing: In enkele specifieke gevallen kan je je gegevens laten verwijderen, bv. omdat ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze verzameld werden.
 • Recht op beperking van verwerking: Je hebt het recht de verwerking van je gegevens te beperken in enkele situaties, bv. gedurende toetsing van juistheid van gegevens na een verzoek tot verbetering.
 • Recht om klacht in te dienen bij de toezichthouder: Je hebt recht om klacht in te dienen bij de toezichthouder, in België is dit de Gegevensbeschermingsautoriteit (adres: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel)

Heb je vragen rond je rechten of wil je deze uitoefenen, neem dan in de eerste plaats contact op met je bemiddelaar. Je kan ook een e-mail sturen naar ons Data Protection Officer Team via gegevensbescherming@gtb.be.

HOE LANG BEWAREN WE JE GEGEVENS?

We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan nodig om onze opdracht te vervullen. Een beperkte gegevensset wordt op vraag van ESF bewaard tot december 2033.