Spring naar inhoud

Ronde tafel 'Ik verdien werk'

Terugblik op het ronde tafel gesprek van 28 september 2023

Weet je nog dat we samen tot volgende conclusies zijn gekomen? Ieder vanuit zijn organisatie, zijn rol en zijn expertise, maar allen met hetzelfde doel en dezelfde grote drive: We willen een wereld waarin werken loont en vanzelfsprekend toegankelijk is voor mensen met een beperking.

The time is now!

Zowel de Vlaams als de Federale overheid wil naar 80% werkzaamheidsgraad, maar helaas bleef het vrij stil in initiatieven m.b.t. personen met een handicap. Nochtans is het nu door de krapte op de arbeidsmarkt een belangrijk moment en hebben we iedereen nodig. Zo hebben we ook iedereen nodig om hier de schouders onder te kunnen zetten en dit waar te maken. We weten allemaal dat wanneer mensen zekerder zijn van wat werk voor hen zal betekenen, meer mensen de stap zullen zetten.

TOEkomst versus DOEkomst

Laat ons denken over verhalen van KANSEN en KEUZES maken … Laten we het mogelijk maken dat dat mensen van hun toekomst, hun DOEKOMST kunnen maken. Daar ligt de winst die we samen kunnen boeken.

Laat de praktijk het beleid beïnvloeden en niet omgekeerd.

We dachten na over volgende topics en vonden antwoorden

Hoe kunnen we mensen met een tijdelijk recht op een inkomensvervangende en/of integratietegemoetkoming (IVT/IT) de garantie geven dat werken loont?

 • vaststelling dat
  • regelmatig een erkenning beperkte duur gegeven wordt
  • dit de voorspelbaarheid in het gedrang brengt
  • veel administratie geeft aan de aanvrager
 • Het concept “verdienvermogen” wordt verschillend geïnterpreteerd waardoor de erkenning lijkt af te hangen van het evaluatie-team
 • Kunnen we dit anders opvatten?
  • loskoppeling van verdienvermogen en erkenning handicap
 • Hoe evalueer je of iemand wel/niet kan werken en impact handicap
  • Er wordt te weinig gekeken naar ondersteuningsnood en gebruikte hulpmiddelen of steun.
   • bij de vraagstelling (instrumenten): kijken naar “Wat heb je nodig om je aan te kleden?” In plaats van “Kan je je aankleden?”
  • De mindset is belangrijk:
   • Kunnen we genuanceerder kijken en afstappen van het zwart/wit-denken?
   • mindset van het Krachtgericht werken overbrengen bij alle actoren

Hoe kunnen we mensen informeren en geruststellen dat ze na tewerkstelling kunnen rekenen op een veilige terugvalbasis (bij IVT en/of RVA)?

De wetgeving en regels eenvoudiger maken

Als de regels zo complex zijn dat ze niet uit te leggen zijn aan de burger, dan moet er aan de regels gesleuteld worden. Aanpassing van de regelgeving neemt de nodige tijd in beslag, maar heeft de meest structurele positieve impact. Want als de regels eenvoudig zijn, is de veilige terugvalbasis duidelijk en is geruststellen niet meer nodig. Mogelijke voorstellen zijn

 • Attest FOD-gerechtigde schort degressiviteit RVA-uitkering automatisch op

Een FOD recht zou automatisch recht moeten openen op het opschorten van de degressiviteit van de RVA-uitkering. Dat is logisch. Want de degressiviteit wordt opgeschort voor mensen met een blijvende arbeidsongeschiktheid van 33%. En mensen met een handicap krijgen maar een IVT nadat een medische evaluatie bepaalde dat het verdienvermogen maximaal 1/3 is van wat een persoon zonder handicap kan verdienen op de arbeidsmarkt.

 • Een eenvoudig systeem van gedeeltelijke werkhervatting

Tewerkstelling is geen vast gegeven voor personen met een handicap en verloopt eerder in fasen (van meer/minder werken of wel/niet werken in functie van de problematiek. Het is daarom belangrijk dat het uitkeringsstelsel zich hier makkelijk op kan aanpassen. Herwerk daarom het stelsel IVT/IT en werk met een eenvoudig systeem van gedeeltelijke werkhervatting (cfr. RIZIV-statuut)

 • Link databanken van overheden en initieer automatische rechten

Link databanken FOD – RVA – DIMONA – VDAB - … en zorg ervoor dat overheden automatisch geïnformeerd worden over mogelijke rechten. De betreffende overheid kan dan zelf de burger contacteren om dit recht te openen. Bijvoorbeeld:

Werk met 1 contactformulier waarbij de klant maar 1x zijn gewijzigde situatie moet melden en de achterliggende overheden op basis van deze melding hun administratieve procedures opstarten (ism de klant). Dit helpt vooral de FOD-doelgroep die vaak kwetsbaar is wat betreft administratieve procedures en daarom zijn rechten misloopt.

Informatie en overleg in functie van een geïnformeerde keuze door de klant

Omdat de regels complex zijn, is het uitermate belangrijk om de klant goed te informeren. Dit kan op verschillende manieren:

Een handleiding voor de burger

Bij aanvang van tewerkstelling moet klant de basisinformatie krijgen over:

 • Je mag betaald werk altijd proberen
 • Betaald werken heeft heel wat voordelen:
  • Jouw gezinsinkomen stijgt bij tewerkstelling. Met link naar simulatieformulier en extra toelichting bij enkele begrippen)
  • Je bouwt rechten op en dat is positief (met uitleg over deze rechten)
  • Andere voordelen van werk: sociaal contact, status, persoonlijke ontwikkeling, enz
 • Enkele zekerheden: vb. Behoud IT bij tewerkstelling
 • Als de tewerkstelling stopt heb je altijd recht op ‘een’ uitkering. Er is dus een veilige nieuwe haven als je niet meer betaald aan de slag kan (met wat info over het scenario dat moet gevolgd worden)
 • Contacteer deze diensten als de tewerkstelling stopt. Zij helpen jou administratief bij de overgang naar de best passende uitkering
  • De maatschappelijk werker van het FOD (mogelijk in een triogesprek FOD-klant-GTB)
  • De maatschappelijk werker van het ziekenfonds
  • Het Geïntegreerd Breed Onthaal

Multidisciplinair overleg FOD – klant – diensten

Zorg voor een warme overdracht bij het einde van de tewerkstelling. Verschillende diensten komen samen rond de klant en zoeken creatief een oplossing op maat voor de klant.

Structurele overlegmomenten FOD – GTB (en partners)

FOD kan vaste momenten organiseren voor dossieroverleg met GTB (of partners).

Hoe kunnen we het uitkeringsstelsel IVT/IT in een regelluw kader inzetten als een flexibele, voorspelbare en activerende hefboom voor betaald werk?

 • De droom van elke persoon blijft het vertrekpunt
 • werken en uitkering combineren flexibel maken, zoals:
  • progressieve FOD SZ
  • Als voorbeeld kijken hoe het gaat met kunstenaarsstatuut als voorbeeld van flexibele inzet van werk en uitkering
 • We dienen rekening te houden met de huidige realiteit:
  • Men verandert regelmatig van werk (dus vlot schakelen is nodig)
  • Contracten zijn vaak minder dan 60% per week
 • We roepen op om het werkveld en personen met een beperking te betrekken in de onderzoeken die nu lopend zijn
 • Laat ons gaan voor versimpeling
  • De lat mag hoog genoeg als het gaat over aanpassingen, geen genoegen nemen met kleine dingen
  • Snelle verrekening mogelijk maken zodat men snel kan schakelen indien nodig
  • Indien er iets veranderd wordt aan het ingewikkeld systeem dan blijft het ingewikkeld en dan blijft het moeilijk voor de klant en de dienstverlener
  • Uitwisseling van data mogelijk maken (vb dimona en FOD)

Bekijk de presentatie

Bekijk Werkschrift 11: Krachtgericht werken

Wil je met ons samenwerken?

Heb je na deze inspiratiedag de smaak te pakken? Wil je met ons samenwerken?